Privacy beleid

 

Privacy Statement Sizenzo

versie: Privacy Statement Sizenzo 24 mei 2018

 

Voorwoord

Sizenzo ontkomt er niet aan om gegevens van onze klanten te verwerken.
Sizenzo neemt privacy serieus en hanteert een strikt Privacy-beleid.

Wij hanteren met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:

1.   Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat wij de gegevens niet                              verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.

2.   Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat
      ook doen.

3.   Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking         
      van persoonsgegevens.

Dit privacy statement geeft aan hoe wij omgaan met uw gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Sizenzo heeft uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

·        Inschrijven van lessen en verkoop van patronen en creaties: denk hierbij aan bijvoorbeeld het versturen van materialen en facturen,         
       het kunnen communiceren, behandelen van geschillen en de controle door de accountant;

·        Wet- en regelgeving: de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving;

·        Archiefbestemming: persoonsgegevens voor het archiefbeheer;

·        Documentenbeheer: verwerkingen van inkomende en uitgaande documenten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld postregistratie en
       e- mailarchivering;

·        Activiteiten van intern beheer: persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om Sizenzo goed te kunnen runnen.
    

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten en schrijft u zich in als geïnteresseerde, dan hebben wij in ieder geval de volgende          persoonsgegevens van u nodig:

·        volledige naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);

·        telefoonnummer;

·        e-mailadres.

 

Website

Sizenzo gebruikt de website in de eerste plaats om informatie te verstrekken aangaande onze diensten.

Op onze website is het ook mogelijk om een formulier in te vullen voor vragen en inschrijvingen.
De volgende gegevens worden dan gevraagd:

·        naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Deze website meet het aantal bezoekers. De IP-adressen zijn geanonimeerd. 

Derden

Sizenzo verstrekt enkel uw gegevens aan externe partijen die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van de bovenstaande werkzaamheden of aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij de bovenstaande werkzaamheden. Denkt u dan bijvoorbeeld aan, jurist, deurwaarder, belastingdienst ten behoeve van communicatiedoeleinden.

Sizenzo heeft maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt. Enkel de noodzakelijke gegevens worden verstrekt aan de derde partij.

In alle andere gevallen vragen we u om toestemming. Die toestemming mag u altijd weigeren of intrekken.

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit.

Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd.

Sizenzo is geheimhouding van uw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze regels gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

Bewaartermijnen

Sizenzo bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de werkzaamheden.

Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de soort gegevens.

Wanneer u geen contact meer wenst, worden uw gegevens verwijderd/vernietigd. Wij vinden het belangrijk dat ook het vernietigen van gegevens met zorg gebeurt.

Uw rechten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de Sizenzo, bereikbaar tijdens openingstijden, of via info@sizenzo.nl.

U heeft daarnaast altijd de volgende rechten:

·        Recht op inzage en afschrift

U heeft het recht de eigen persoonsgegevens die bij ons bekend zijn op te vragen, te vragen voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt en met wie deze gegevens worden gedeeld. U heeft ook het recht hiervan een afschrift te ontvangen. Indien gegevens van een derde zijn opgenomen in het dossier waarin u inzage wenst, dan worden deze gegevens afgeschermd.

·        Recht op correctie

U heeft het recht gegevens te laten verbeteren of aanvullen, als de gegevens onjuist of onvolledig zijn.

·        Recht op verwijdering

U heeft het recht om Sizenzo te verzoeken gegevens van u te verwijderen. Dit verzoek moet worden ingewilligd in onder meer de volgende gevallen:

1.   de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;

2.   de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

3.   u uw toestemming intrekt (indien de verwerking hierop is gebaseerd).

 

·        Recht op verzet

U heeft het recht zich tegen een bepaalde verwerking of verstrekking aan een bepaalde ontvanger te verzetten. 

Daartoe moet u (zwaarwegende) persoonlijke omstandigheden aanvoeren.

·        Recht van beperking

Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

·        De persoonsgegevens zijn mogelijk onjuist;

·        De verwerking is onrechtmatig;

·        De gegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor ze verzameld zijn;

·        De betrokkene maakt bezwaar.

 

Wijzigingen van het privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigingen.

Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw gegevens om gaan, raden we u aan om zo nu en dan dit statement door te nemen.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen met Sizenzo via de website, of via info@sizenzo.nl

Een exemplaar van deze Privacy Statement ligt ter inzage bij Sizenzo.

 


 
Opbellen
E-mail